تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۰:۱۰
کد خبر: ۸۹۵
سیمان
ماهنامه بین المللی، صنعتی، مهندسی و اقتصادی سیمان و افزودنی ها

سیمان و افزودنی ها

صاحب امتیاز: علیرضا خدایی

مدیر مسوول: مرضیه خدایی

دبیر تحریریه: ائلدار محمدزاده صدیق

قائم مقام مدیر مسوول: منصور دهقان پور

مدیر داخلی: تائیس طور

ایمیل : info@cementiran.com   /    cementmag@gmail.com

وب سایت :    www.cementiran.com

تلفن:  20-88328417-021

فکس: 88328421-021

عناوین برگزیده