زمین شناسی
دسته بندی :
تنگنای قانونی معدن‌کاری اقیانوسی
برخی کشور‌ها وارد مسیر تازه‏‏‏‏‌ای برای تولید ثروت از ذخایر معدنی شده‌اند

تنگنای قانونی معدن‌کاری اقیانوسی

زمین شناسی دریایی