اجتماعی تعالی سازمانی
دسته بندی :
دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی توسط میدکو
در بیستمین همایش ملی تعالی سازمانی

دریافت تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی توسط میدکو

تعالی سازمانی
تحول و تعالی دیجیتال در بیستمین همایش ملّی تعالی سازمانی

تحول و تعالی دیجیتال در بیستمین همایش ملّی تعالی سازمانی

تعالی سازمانی