اقتصاد و تجارت اقتصاد دریا
دسته بندی :
کلید رشد اقتصادی ایران با ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی
اقتصاد دریامحور؛

کلید رشد اقتصادی ایران با ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی

اهداف و چالش‌های توسعه دریا محور بررسی شد
ایری در تشریح نشست کمیسیون عمران مجلس:

اهداف و چالش‌های توسعه دریا محور بررسی شد

توسعه دریامحور موجب افزایش تجارت کشور می‌شود
سخنگوی کمیسیون روابط بین‌الملل و توسعه تجارت:

توسعه دریامحور موجب افزایش تجارت کشور می‌شود

برنامه ریزی برای تقویت اقتصاد دریامحور
مدیر کل دفتر آینده پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی مطرح کرد:

برنامه ریزی برای تقویت اقتصاد دریامحور

۱