صنایع کوچک
دسته بندی :
افزایش درآمد سالانه
۹۵ درصد از درآمد‌های شیشه همدان در مهرماه متعلق به بازار داخلی بود؛

افزایش درآمد سالانه "کهمدا" از فروش صادراتی

شیشه
ترکیب جدید هیات مدیره
به دنبال مصوبه مجمع شرکت شیشه‌سازی مینا؛

ترکیب جدید هیات مدیره "کمینا" مشخص شد

شیشه
نوسان نرخ محصولات
فروش ۱۱ ماهه شرکت به ۳.۸۴۰ میلیارد ریال رسید؛

نوسان نرخ محصولات "کهمدا" در بخش داخلی و صادراتی

شیشه
صف فروش سنگین
فاکتور‌هایی که به کاسته شدن صف‌فروش شرکت کمکی نمی‌کند؛

صف فروش سنگین "کهمدا" و فروردین تکراری

شیشه