اجتماعی مهارت های کار
دسته بندی :
در عرصه صنعت و تولید، کاری بکنیم که برای آیندگان بماند
دکتر علیرضا نبی کارآفرین اجتماعی در سمینار انگیزه، خلاقیت و تولید:

در عرصه صنعت و تولید، کاری بکنیم که برای آیندگان بماند

آزمون استخدام در ۴۸۰۰ شرکت خصوصی

آزمون استخدام در ۴۸۰۰ شرکت خصوصی