آهن و فولاد شمش فولادی (اسلب، بلوم و بیلت)
دسته بندی :
بازار بیلت جنوب شرق آسیا در رکود

بازار بیلت جنوب شرق آسیا در رکود

بهبود بازار بیلت چین

بهبود بازار بیلت چین

بازار بیلت ترکیه در سکوت

بازار بیلت ترکیه در سکوت

بازار بیلت جنوب شرق آسیا در ثبات

بازار بیلت جنوب شرق آسیا در ثبات

بازار بیلت چین سال نو را نزولی آغاز کرد

بازار بیلت چین سال نو را نزولی آغاز کرد

بازار بیلت چین سال نو را نزولی آغاز کرد

بازار بیلت چین سال نو را نزولی آغاز کرد