اقتصاد و تجارت اقتصاد دیجیتال
دسته بندی :
سهم ۷/۹ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی کشور

سهم ۷/۹ درصدی اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی کشور

۲ دستور کار کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت

۲ دستور کار کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال دولت

نگاه فرصت محور به حوزه اقتصاد دیجیتال کشور
در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک مطرح شد؛

نگاه فرصت محور به حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

توسعه اقتصاد دیجیتال کشور در گروی فیبر نوری

توسعه اقتصاد دیجیتال کشور در گروی فیبر نوری

عربستان برای توسعه اقتصاد دیجیتال سرمایه گذاری می‌کند
در هشتاد و چهارمین گزارش «پایش تحولات تجارت جهانی» بررسی شد

عربستان برای توسعه اقتصاد دیجیتال سرمایه گذاری می‌کند

آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال محقق می‌شود؟

آرزوی سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال محقق می‌شود؟

۱