اقتصاد و تجارت اقتصاد دیجیتال
دسته بندی :
کاهش شکاف دیجیتال با برابری در حکمرانی داده
دبیر کل کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل تاکید کرد

کاهش شکاف دیجیتال با برابری در حکمرانی داده

اقتصاد دیجیتال