فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
چین، قطب اصلی تولید و مصرف فلز منیزیم در جهان

چین، قطب اصلی تولید و مصرف فلز منیزیم در جهان

منیزیم
میدکو به چرخه تولید شمش منیزیم پیوست
با راه اندازی واحد شمش منیزیم در شرکت فروسیلیس غرب پارس

میدکو به چرخه تولید شمش منیزیم پیوست

منیزیم