حمل و نقل و زیرساخت تونل و تونل سازی
دسته بندی :
چالش‏‏‏‌های گذشته چراغ راه آینده تونل‏‏‏‌سازی
در چهاردهمین کنفرانس تونل ایران مطرح شد

چالش‏‏‏‌های گذشته چراغ راه آینده تونل‏‏‏‌سازی