پیمانکاران ساخت و اجرا
دسته بندی :
دولت مکلف به حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی شد
در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه؛

دولت مکلف به حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی شد