متالورژی و مواد قالب سازی
دسته بندی :
صادرات از رونق افتاد
مدیرعامل شرکت کاران:

صادرات از رونق افتاد

قالب سازی
از دوم مهر ماه آغاز می شود:

گردهمایی بزرگ فعالان قالب و ابزار کشور درشرکت ساپکو

قالب سازی