معادن و مواد معدنی نفلین سینیت
دسته بندی :
تسریع در تکمیل طرح نفلین سینیت سراب تاکید شد
در بازدید معاونان وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع مجلس:

تسریع در تکمیل طرح نفلین سینیت سراب تاکید شد

حمایت مجلس از تکمیل طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان کرد:

حمایت مجلس از تکمیل طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب

محدودیتی برای تامین مالی طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب نداریم
وجیه الله جعفری، در سایت نفلین سینیت سراب:

محدودیتی برای تامین مالی طرح تولید آلومینا از نفلین سینیت سراب نداریم

تولید در مجتمع نفلین سینیت کلیبر با هدف رقابت در بازار جهانی است
معاون بهره برداری و اکتشاف ایمپاسکو مطرح کرد:

تولید در مجتمع نفلین سینیت کلیبر با هدف رقابت در بازار جهانی است

آخرین وضعیت پروژه طرح نفلین سینیت

آخرین وضعیت پروژه طرح نفلین سینیت