حمل و نقل و زیرساخت کشتی و کشتی سازی
دسته بندی :
کنسرسیوم ساخت کشتی تمام ایرانی تشکیل می‌شود
برای نخستین بار در کشور؛

کنسرسیوم ساخت کشتی تمام ایرانی تشکیل می‌شود

کوبا مشتری کشتی‌های ایرانی شد

کوبا مشتری کشتی‌های ایرانی شد

کنسرسیوم ساخت کشتی تمام ایرانی تشکیل می‌شود

کنسرسیوم ساخت کشتی تمام ایرانی تشکیل می‌شود

در ساخت و تعمیر کشتی به خودکفایی رسیده ایم

در ساخت و تعمیر کشتی به خودکفایی رسیده ایم

کشتی باری ترکیه در دریای سیاه غرق شد

کشتی باری ترکیه در دریای سیاه غرق شد

ایجاد پنج هزار فرصت شغلی در صنعت شناورسازی استان بوشهر
مدیرکل صمت استان بوشهر مطرح کرد؛

ایجاد پنج هزار فرصت شغلی در صنعت شناورسازی استان بوشهر

۱