زمین شناسی
دسته بندی :
کمبود نیروی متخصص یکی از معضلات اصلی سازمان زمین‌شناسی است
معاون وزیر صمت:

کمبود نیروی متخصص یکی از معضلات اصلی سازمان زمین‌شناسی است

زمین شناسی
تخلف سازمان زمین شناسی در اتصال به پنجره واحد

تخلف سازمان زمین شناسی در اتصال به پنجره واحد

زمین شناسی
جذب ۱۰۰ متخصص در قالب امریه سربازی از سوی سازمان زمین‌شناسی

جذب ۱۰۰ متخصص در قالب امریه سربازی از سوی سازمان زمین‌شناسی

زمین شناسی