مسکن و ساختمان زمین و اراضی
دسته بندی :
بعضی شهر‌ها زمین دولتی ندارند

بعضی شهر‌ها زمین دولتی ندارند

کمبود زمین دولتی در برخی شهرستان‌ها

کمبود زمین دولتی در برخی شهرستان‌ها

واگذاری زمین با متراژ ۵۰۰ متر با هدف ساخت مسکن اقتصاد محور/ ابتکار مجلس برای افزایش مهاجرت معکوس
شاکری با اشاره به مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه:

واگذاری زمین با متراژ ۵۰۰ متر با هدف ساخت مسکن اقتصاد محور/ ابتکار مجلس برای افزایش مهاجرت معکوس