مسکن و ساختمان زمین و اراضی
دسته بندی :
اختصاص ۶۲ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن

اختصاص ۶۲ هزار هکتار زمین به طرح نهضت ملی مسکن

صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی یکپارچه ممنوع است

صدور مجوز تغییر کاربری در اراضی یکپارچه ممنوع است

تامین ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن

تامین ۱۰۰ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن

لزوم تخصیص زمین برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی

لزوم تخصیص زمین برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی

زمین ۱.۸ میلیون واحد نهضت ملی مسکن تامین شد

زمین ۱.۸ میلیون واحد نهضت ملی مسکن تامین شد