صنایع کوچک صنایع بسته بندی
دسته بندی :
مجمع
با برگزاری مجمع شرکت صنایع بسته‌بندی مشهد؛

مجمع "فبستم" سود تقسیم نکرد

"فبستم" از سهامداران دعوت کرد

شرکت صنایع بسته‌بندی ایران؛

"فبیرا" عملیات اجرایی دادانامه‌ها را متوقف کرد