صنایع کوچک
دسته بندی :
مجمع
با برگزاری مجمع شرکت صنایع بسته‌بندی مشهد؛

مجمع "فبستم" سود تقسیم نکرد

صنایع بسته بندی

"فبستم" از سهامداران دعوت کرد

صنایع بسته بندی
شرکت صنایع بسته‌بندی ایران؛

"فبیرا" عملیات اجرایی دادانامه‌ها را متوقف کرد

صنایع بسته بندی