زمین شناسی
دسته بندی :
مریخ فقط مرطوب نبوده، بلکه گرم و مناسب زندگی هم بوده است

مریخ فقط مرطوب نبوده، بلکه گرم و مناسب زندگی هم بوده است

ژئوشیمی