زمین شناسی
دسته بندی :
توسعه همکاری ایران و آلمان در زمینه دیرینه اقلیم و ژئوشیمی

توسعه همکاری ایران و آلمان در زمینه دیرینه اقلیم و ژئوشیمی

ژئوشیمی
به همت معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد

برگزاری دوره های آموزشی ژئوشیمی اکتشافی و برنامه ریزی استخراج در معادن

ژئوشیمی
مریخ فقط مرطوب نبوده، بلکه گرم و مناسب زندگی هم بوده است

مریخ فقط مرطوب نبوده، بلکه گرم و مناسب زندگی هم بوده است

ژئوشیمی