خودرو و قطعه سازی باتری
دسته بندی :
محققان ایرانی باتری پروتونی توسعه یافته تولید کردند
با آسیب کمتر به محیط زیست؛

محققان ایرانی باتری پروتونی توسعه یافته تولید کردند

شیفت باتری سازان به سدیم

شیفت باتری سازان به سدیم

۱