انرژی آب و نیروگاه آبی
دسته بندی :
۳۳۹ شهر کشور دچار تنش آبی هستند
مدیرعامل آبفای کشور:

۳۳۹ شهر کشور دچار تنش آبی هستند

پیش‌بینی بحران کم آبی در ۱۶ استان
معاون آبفای کشور خبر داد:

پیش‌بینی بحران کم آبی در ۱۶ استان

سرانه مصرف آب در تهران چقدر است؟

سرانه مصرف آب در تهران چقدر است؟