صنایع کوچک
دسته بندی :
سوء مدیریت‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه موانع پیش روی صنعت پوشاک
موسوی لارگانی:

سوء مدیریت‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه موانع پیش روی صنعت پوشاک

نساجی و سلولزی
فرسودگی ماشین‌آلات دست انداز پیشرفت صنعت نساجی
رحیمی مطرح کرد

فرسودگی ماشین‌آلات دست انداز پیشرفت صنعت نساجی

نساجی و سلولزی