معادن و مواد معدنی گیلسونایت و قیر طبیعی
دسته بندی :
۷۰ درصد ذخایر معادن قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه:

۷۰ درصد ذخایر معادن قیر طبیعی کشور در استان کرمانشاه است