متالورژی و مواد دایکست
دسته بندی :
ارتقاء سطح علمی، فنی و کیفی در صنعت دایکست
هدف انجمن مهندسی دایکست (ریخته‌گری تحت فشار)

ارتقاء سطح علمی، فنی و کیفی در صنعت دایکست

ظرفیت «گلنور» در تولید قطعات با فناوری دایکاست