سد و سدسازی

حمل و نقل و زیرساخت سد و سدسازی
دسته بندی :
۴۰ درصد ظرفیت سد‌های کشور خالی است

۴۰ درصد ظرفیت سد‌های کشور خالی است

۶۳ درصد ظرفیت سد‌های کشور پُر است

۶۳ درصد ظرفیت سد‌های کشور پُر است

سد‌های زنجیره کارون ۸۸ درصد و معادل سال قبل پرشدگی دارد
سخنگوی صنعت آب کشور:

سد‌های زنجیره کارون ۸۸ درصد و معادل سال قبل پرشدگی دارد

نیمی از ظرفیت سد‌های تهران خالی است

نیمی از ظرفیت سد‌های تهران خالی است

ذخیره سد کرخه به ۳ میلیارد مترمکعب رسید

ذخیره سد کرخه به ۳ میلیارد مترمکعب رسید