معادن و مواد معدنی حقوق دولتی معادن
دسته بندی :
افزایش بی‌رویه حقوق دولتی مانع توسعه بخش معدن

افزایش بی‌رویه حقوق دولتی مانع توسعه بخش معدن

تهدید ارزآوری معدن
بررسی افزایش ۱۳.۴ درصدی حقوق دولتی معادن در بودجه‌۱۴۰۳

تهدید ارزآوری معدن

دریافت سلیقه‌ای حقوق دولتی معادن
دبیر انجمن خاک‌های صنعتی خانه معدن عنوان کرد

دریافت سلیقه‌ای حقوق دولتی معادن

جهش ۲۶۹ برابری بهره مالکانه معادن در ۱۰ سال

جهش ۲۶۹ برابری بهره مالکانه معادن در ۱۰ سال