اقتصاد و تجارت
دسته بندی :
صنعت و معدن نیازمند برنامه مقابله با تبعات بلندمدت تحریم هستند
کیوان کاشفی به مناسبت روز ملی صنعت و معدن مطرح کرد:

صنعت و معدن نیازمند برنامه مقابله با تبعات بلندمدت تحریم هستند

صنعت
تکمیل زنجیره تولید در حوزه صنعت به افزایش اشتغال‌زایی می‌انجامد
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

تکمیل زنجیره تولید در حوزه صنعت به افزایش اشتغال‌زایی می‌انجامد

صنعت