انرژی نیروگاه حرارتی
دسته بندی :
رکورد تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی کشور شکسته شد

رکورد تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی کشور شکسته شد

ظرفیت نیروگاه‌های کشور از مرز ۹۳ هزار مگاوات عبور کرد

ظرفیت نیروگاه‌های کشور از مرز ۹۳ هزار مگاوات عبور کرد

برق حرارتی یک ساله ۲۰ همت ضرر کرد

برق حرارتی یک ساله ۲۰ همت ضرر کرد

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های پراکنده به ۲۳۴۲ مگاوات رسید

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های پراکنده به ۲۳۴۲ مگاوات رسید

آمادگی ۹۸ درصدی نیروگاه‌ها در اوج بار مصرف برق

آمادگی ۹۸ درصدی نیروگاه‌ها در اوج بار مصرف برق