آهن و فولاد
دسته بندی :
ریزش میانگین درآمدی فولاد امیرکبیر کاشان
کاهش مقدار فروش گالوانیزه "فجر" در مهرماه؛

ریزش میانگین درآمدی فولاد امیرکبیر کاشان

گالوانیزه
محصول جدید تاراز در انتظار ورود به بازار
در گفتگو با «می متالز» بیان شد:

محصول جدید تاراز در انتظار ورود به بازار

گالوانیزه