انرژی قیر
دسته بندی :
تصویب مصوبه قیر رایگان مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام
رضایی کوچی خبر داد:

تصویب مصوبه قیر رایگان مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام

آسفالت ۱۲۰۰ کیلومتر راه روستایی منتظر قیر است

آسفالت ۱۲۰۰ کیلومتر راه روستایی منتظر قیر است

تخصیص قیر رایگان گامی در مسیر رفع محرومیت روستا‌ها
عسکری مطرح کرد:

تخصیص قیر رایگان گامی در مسیر رفع محرومیت روستا‌ها

مجلس بر اختصاص قیر رایگان تاکید کرد
در جلسه علنی امروز؛

مجلس بر اختصاص قیر رایگان تاکید کرد

چالش تامین قیر از محل تهاتر رفع شد

چالش تامین قیر از محل تهاتر رفع شد