زمین شناسی فناوری های زمین شناسی
دسته بندی :
افتتاح مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین
با حضور معاون وزیر صمت و مشاورعالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

افتتاح مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین

فناوری های زمین شناسی
افتتاح مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین
با حضور معاون وزیر صمت و مشاورعالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

افتتاح مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین

فناوری های زمین شناسی
ایران و بلاروس؛ تاکید بر تقویت و سرگیری همکاری‌های زمین‌شناسی

ایران و بلاروس؛ تاکید بر تقویت و سرگیری همکاری‌های زمین‌شناسی

فناوری های زمین شناسی