زمین شناسی فناوری های زمین شناسی
دسته بندی :
افتتاح مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین
با حضور معاون وزیر صمت و مشاورعالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

افتتاح مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین

افتتاح مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین
با حضور معاون وزیر صمت و مشاورعالی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

افتتاح مرکز نوآوری و فناوری علوم زمین