زمین شناسی
دسته بندی :
رساله دکتری دانش آموخته دانشگاه تبریز به عنوان رساله برتر انتخاب شد

رساله دکتری دانش آموخته دانشگاه تبریز به عنوان رساله برتر انتخاب شد

کانی شناسی
شناسایی نشانه‌هایی از کانه‌زایی طلا و مس در خراسان‌جنوبی

شناسایی نشانه‌هایی از کانه‌زایی طلا و مس در خراسان‌جنوبی

کانی شناسی
برگزاری کارگاه آموزشی شناخت انواع تیپ‌های کانی‌سازی ۱ و ۲

برگزاری کارگاه آموزشی شناخت انواع تیپ‌های کانی‌سازی ۱ و ۲

کانی شناسی