علوم، فناوری و ارتباطات هوش مصنوعی و رباتیک
دسته بندی :
هوش مصنوعی، فرصت یا تهدید

هوش مصنوعی، فرصت یا تهدید

انقلاب هوش مصنوعی در معادن

انقلاب هوش مصنوعی در معادن

هوش مصنوعی بر بخش بزرگی از مشاغل تاثیر می‌گذارد
صندوق بین‌المللی پول هشدار داد

هوش مصنوعی بر بخش بزرگی از مشاغل تاثیر می‌گذارد

موج رو به رشد هوش مصنوعی در دنیای رمز ارز

موج رو به رشد هوش مصنوعی در دنیای رمز ارز