پیمانکاران مهندسی و طراحی
دسته بندی :
تاسیس شرکت مهندسی فناوری در هلدینگ صدرتامین/ با اعتماد به نخبگان، کشور را می‌سازیم
با حضور مدیرعامل هلدینگ صدر تامین اعلام شد؛

تاسیس شرکت مهندسی فناوری در هلدینگ صدرتامین/ با اعتماد به نخبگان، کشور را می‌سازیم