علوم، فناوری و ارتباطات
دسته بندی :
آزمایشگاه ۳۰۰ میلیارد تومانی معدن شمال غرب افتتاح شد

آزمایشگاه ۳۰۰ میلیارد تومانی معدن شمال غرب افتتاح شد

آزمایشگاه های صنعتی
افتتاح آزمایشگاه جامع معدن شمال غرب کشور در مرند

افتتاح آزمایشگاه جامع معدن شمال غرب کشور در مرند

آزمایشگاه های صنعتی