فلزات غیرآهنی
دسته بندی :
ایران در زمره کشور‌های تولیدکننده «فلز تیتانیوم» قرار گرفت

ایران در زمره کشور‌های تولیدکننده «فلز تیتانیوم» قرار گرفت

تیتانیوم