محیط زیست
دسته بندی :
خاک در نزدیکی کارخانه اسیدی شد
پسماند «کاتد مس سبزواران» سلامت جیرفت را تهدید می‌کند

خاک در نزدیکی کارخانه اسیدی شد

پسماند
برگزاری همایش مدیریت پسماند‌های صنعتی
توسط شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر انجام شد:

برگزاری همایش مدیریت پسماند‌های صنعتی

پسماند