آبهای کارستی

زمین شناسی آبهای کارستی
دسته بندی :
پیشنهاد استفاده از «آب کارستی» برای رفع تنش آبی در کشور
معاون وزیر صنعت مطرح‌کرد:

پیشنهاد استفاده از «آب کارستی» برای رفع تنش آبی در کشور