مسکن و ساختمان
دسته بندی :
انتخاب شرکت پشم شیشه ایران به عنوان صادرکننده نمونه استان فارس

انتخاب شرکت پشم شیشه ایران به عنوان صادرکننده نمونه استان فارس

پشم سنگ و عایق ها
تسریع در ارائه تسهیلات به پروژه انتقال پشم شیشه ایران
در بازدید مدیر عامل بانک صنعت و معدن فارس مطرح شد:

تسریع در ارائه تسهیلات به پروژه انتقال پشم شیشه ایران

پشم سنگ و عایق ها