زمین شناسی آزمایشگاه زمین شناسی
دسته بندی :
بهسازی و نوسازی زیرساخت‌های آزمایشگاهی موجب افزایش ۵۰ درصدی عملکرد آنالیز موادمعدنی می‌شود
مدیرکل دفترآزمایشگاه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور خبر داد:

بهسازی و نوسازی زیرساخت‌های آزمایشگاهی موجب افزایش ۵۰ درصدی عملکرد آنالیز موادمعدنی می‌شود