تاریخ: ۱۴ تير ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۱:۳۳
کد خبر: ۲۱۷۱۳۰
‌می‌متالز - تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰ شرکت ملی صنایع مس ایران به شرح زیر است.

روند اقتصادی جهان طی سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۵

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰


به گزارش می متالز، بازگشت اقتصاد به شرایط نرمال در بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹، کند و به صورت U شکل بوده است.

رکود Covid-۱۹ بسیار عمیق‌تر از رکود اقتصادی ناشی از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ است، اما بهبود بسیار سریعتر بوده و نموداری V شکل را تشکیل داده است.


نمودار رشد اقتصادی کشور‌ها از ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۵۰

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰مقایسه شاخص دلار و شاخص فلزات صنعتی

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰رابطه معکوس بین شاخص دلار و شاخص فلزات صنعتی


افزایش پیش بینی قیمت بلندمدت مشوق در سرمایه گذاری مس


عرضه از معادن درحال کار فعلی از سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد داشت، زیرا معادن به پایان عمر خود می‌رسند بنابراین تولید درسال ۲۰۲۶ به ۲۰ میلیون ودر سال ۲۰۳۱ به ۱۷ میلیون تن خواهد رسید لذا با توجه به مصرف مس تصفیه شده دنیا درسال ۲۰۳۱ به ۲۸.۲ میلیون تن، نیاز مبرم به توسعه و احداثات جدید است.) مصرف کل کاتد به ۳۵.۸ میلیون تن می‌رسد (قیمت مشوق: قیمتی است که پروژه بتواند مطابق با آن، جریان نقدی کافی تنها برای جبران سرمایه گذاری اولیه ایجاد کند؛ یعنی نرخ بازده داخلی پروژه، با نرخ تنزیل برابر است.

قیمت مشوق با تخمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌ای هر پروژه تعیین می‌شود.

بر اساس تحقیقات CRU، قیمت بلندمدت مشوق بازار مس را از حدود ۶۸۳۴ دلار بر تن بر حسب دلار سال ۲۰۱۹ به حدود ۷۱۶۵ دلار بر تن بر حسب دلار سال ۲۰۲۰ افزایش داده است. این تغییر بازتابی از افزایش پی شبینی ۱۰ ساله تقاضا است که تا حدودی با توجه به افزایش فرآوری قراضه و تولید بیشتر از پروژ ههای معدنی فعلی و قطعی، جبران گردیده است. در نتیجه، شکاف عرضه ۱۰ ساله که باید با پروژ ههای جدید تامین شود، از ۵.۴۷ میلیون تن به ۵.۹۴ میلیون تن افزایش یافته است.

پیش بینی قیمت مشوق بلند مدت براساس قیمت مورد نیاز جهت توسعه تعداد کافی پروژ هها برای تامین شکاف عرضه در سال ۲۰۳۱ است.

پیش بینی بلندمدت قیمت مس توسط موسسات معتبر و بانک‌های جهانی

پس از اثرات ویروس کرونا بر بازار جهانی (واحد: دلار بر تن)


شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰

وضعیت تولید مس پالایش شده در ۳ کشور برتر دنیا با سهم تولید ۵۷ درصد کل دنیا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰

وضعیت تولید مس پالایش شده در ۳ کشور برتر آسیا، با سهم تولید ۸۵ درصد درآسیا در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۴

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰
در آسیا نیز با افزایش ۴۲/۰ درصدی تولید این قاره نسبت به سال گذشته، کشور‌های چین، ژاپن و کره جنوبی با سهم ۰/۶۹، ۳/۱۱ و ۸/۴ درصد به ترتیب جایگاه اول تا سوم این منطقه از جهان را کسب نمودند. این قاره در سال ۲۰۲۰ حدود ۸/۵۸ درصد از تولیدات مس تصفیه شده دنیا را در اختیار داشته است.

موقعیت و رتبه جهانی صنعت مس ایران درسال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱

جایگاه ایران در دنیا وآسیا در سال ۲۰۲۰

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰


در سال ۲۰۲۰ کشور ایران با تولید ۲۷۹۳۳۰ تن کاتد رتبه نوزدهم تولید مس پالایش شده در دنیا را دارا بوده بطوریکه سهم تولید مس ایران در دنیا در این سال ۲/۱ درصد بوده است. همچنین در منطقه آسیا طی سال ۲۰۲۰، ایران رتبه هفتم تولید مس پالایش شده را دارا بوده به طوری که سهم تولید مس ایران از این منطقه در این سال ۰۴/۲ درصد بوده است.

سهم تولید شرکت ملی صنایع مس ایران از کل تولید مس محتوای معدنی رقم ۲۹۲۰۱۱ تن است و سهم شرکت از تولید مس کاتدی کشور در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۷۱ هزار تن است. تولید مس کاتدی شرکت در سال شمسی ۱۳۹۹ بیش از ۲۸۰۲۸۰ تن مس کاتدی بوده است.

پیش بینی جایگاه ایران در سال ۲۰۲۱

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰

 


پیش بینی می‌گردد سهم تولید شرکت ملی صنایع مس ایران از کل تولید مس تصفیه شده کشور بیش از ۲۹۲ هزارتن باشد و سهم شرکت در تولید مس محتوای معدنی بیش از ۳۰۰ هزار تن برآورد می‌شود.

مصرف:
درجدول زیر سهم مصرف مس پالایش شده نواحی مختلف دنیا طی سال¬های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۵ آمده است.
همانطور که ملاحظه می¬شود در سال ۲۰۲۰ بیشترین میزان مصرف به ترتیب در مناطق آسیا، اروپا و آمریکای شمالی بوده و این روند تا سال ۲۰۲۵ به همین ترتیب باقی خواهد ماند.


مقایسه وضعیت مصرف مس پالایش شده در مناطق مختلف دنیا طی سال ۲۰۲۰ با پیش بینی سال ۲۰۲۵

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰مقایسه وضعیت مصرف مس پالایش شده در ۳ کشور برتر دنیا طی سال ۲۰۲۰ با پیش بینی سال ۲۰۲۵شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰

مقایسه وضعیت مصرف مس پالایش شده در ۳ کشور برتر آسیا طی سال ۲۰۲۰ با پیش بینی سال ۲۰۲۵

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰

جایگاه ایران در مصرف مس پالایش شده در سال ۲۰۲۰

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰


در سال ۲۰۲۰ کشور ایران با مصرف ۱۶۰ هزار تن، رتبه بیست و چهارم مصرف مس پالایش شده در دنیا را دارا بوده بطوریکه سهم مصرف مس ایران در دنیا در این سال ۷/۰ درصد بوده است.

همچنین در منطقه آسیا طی سال ۲۰۲۰، ایران رتبه سیزدهم مصرف مس پالایش شده را دارا بوده بطوریکه سهم مصرف مس ایران از این منطقه در این سال ۹/۰ درصد بوده است.

ذخایر مس دنیا، ایران و شرکت

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰مجموع ۸۷۰ میلیون تن مس محتوای ذخیره) بر اساس آخرین گزارش مؤسسه زمین شناسی آمریکا، ۲۰۲۱ USGS

افزایش میزان ذخائر زمین شناسی در سال ۱۳۹۹

 

در سال ۱۳۹۸ نیزدر منطقه سرچشمه بیش از ۵۲۸ میلیون تن ذخیره مس جدید با عیار ۵ / ۰ درصد اکتشاف گردیده است؛ بنابراین در مجموع دو سال اخیر بیش از ۵ / ۱ میلیارد تن ذخیره مس با عیار ۵ / ۰ درصد اکتشاف و به ذخایر شرکت افزوده شده است.

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰در سال ۱۳۹۸ نیزدر منطقه سرچشمه بیش از ۵۲۸ میلیون تن ذخیره مس جدید با عیار ۵ / ۰ درصد اکتشاف گردیده است؛ بنابراین در مجموع دو سال اخیر بیش از ۵ / ۱ میلیارد تن ذخیره مس با عیار ۵ / ۰ درصد اکتشاف و به ذخایر شرکت افزوده شده است.


میانگین قیمت مس روند تولید و مصرف جهانی

شرکت ملی صنایع مس ایران، تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰

مابقی این تحلیل را می‌توانید از طریق (شرکت ملی صنایع مس ایران/ تحلیل و پیش بینی سود ۱۴۰۰) مشاهده کنید.

منبع: بورس نیوز

عناوین برگزیده