تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ، ساعت ۱۷:۵۵
کد خبر: ۲۳۱۸۱۴
‌می‌متالز - گزارش سه ماهه پالایشی‌ها منتشر شد.

به گزارش می‌متالز،

پالایش نفت تبریز (#شبریز)

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)

افزایش ۲۴۲ درصدی درآمد‌های عملیاتی ۳ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه از مبلغ ۳۸،۷۱۱،۴۷۰ میلیون

ریال به مبلغ ۱۳۲،۲۹۵،۲۰۰ میلیون ریال رسیده است.

افزایش ۲۹۹ درصدی سود خالص ۳ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۲۹۱ ریالی به ازاء هر سهم

گزارش #شبندر در ۳ ماهه

۵۰۷۹۸ میلیارد ریال سود عملیاتی و ۴۳۷۵۶ میلیارد ریال سود خالص دارد.

نکته بسیار مهم اثر تغییرات فرمول و رشد نرخ نفت در گزارش ۳ ماهه شبندر مشهود است. سال قبل ۳ ماهه

شبندر زیان ناخالص ۱۳۰۰ میلیارد تومانی داشته امسال به ۵۵۳۹ میلیارد تومان سود رسیده است.

به نظر گزارش شپنا توضیحات قوی تری نیاز دارد و شبندر گزارش بهتری داشت.

منبع: بورس امروز