تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۱۰:۱۰
کد خبر: ۱۷۲۲
قراضه و بازیافت
اولین نشریه اختصاصی آهن قراضه و ضایعات فولادی

آهنگان

صاحب امتیاز: وب سایت www.ironscrap.ir

مدیر مسوول: محمد میرزایی

سردبیر: سید تقی مرتضویان

مدیر اجرایی: یاسین همتی

ایمیل : t.mortazavian@gmail.com

تلفن همراه:  09128143272

عناوین برگزیده