تاریخ: ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ، ساعت ۰۱:۰۳
بازدید: ۱۹۰
کد خبر: ۲۰۲۵۹۶
از محل تجدید ارزیابی:

بانک دی با مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰۹ درصدی روانه مجمع می‌شود

‌می‌متالز - بانک دی مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰۹ درصدی را از محل تجدید ارزیابی گرفت تا امروز در مجمع فوق العاده درباره این رویداد مهم، تصمیم گیری کند.

به گزارش می‌متالز، بانک دی مجوز افزایش سرمایه ۲۰۰۹ درصدی را از سازمان بورس گرفت تا ساعت ۱۰ امروز در مجمع فوق العاده در مورد این رویداد مهم، تصمیم گیری کند.

براین اساس، "دی" سرمایه فعلی را از ۶۴۰ میلیارد تومان به ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان می‌رساند. تامین مالی این بانک فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت مادۀ ۱۴۱ قانون تجارت می‌شود.

همچنین مجمع فوق العاده می‌تواند با انجام افزایش سرمایه از ۱۳.۵ به ۱۵ میلیارد تومان معادل ۱۱ درصد از محل آورده نقدی سهامداران موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز از سازمان و بانک مرکزی نسبت به عملی شدن آن اقدام شود؛ بنابراین گزارش، پیشتر بانک مرکزی با افزایش سرمایه ۲۲۴۴ درصدی این بانک از دو محل تجدید ارزیابی سرمایه گذاری‌های بلندمدت و مطالبات و آورده نقدی سهامداران مشروط به تعهد هیات مدیره برای واگذاری سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند موافقت کرده بود تا مبلغ ۱۴.۳۶ هزار میلیارد تومان مشتمل بر ۱۲.۸۶ هزار میلیارد تومان از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری‌های بلندمدت و ۱.۵ هزار میلیارد تومان از مطالبات و آورده نقدی به سرمایه بیفزاید.

منبع: بورس پرس

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده