تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ ، ساعت ۲۱:۴۳
کد خبر: ۲۰۸۳۲۹
‌می‌متالز - سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درنظر دارد فراخوان مناقصه برگزار کند.

به گزارش می‌متالز، سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور درنظر دارد امور مربوط به خدمات و پشتیبانی کمپ‌های صحرایی و آزمایشگاه‌های نمونه کوبی، شیمی، فسیل شناسی مستقر درساختمان‌های مرکزی، صادقیه، ساختمان خلیج وکلیه مراکز و دفاتر تابعه درسطح کشور را ازطریق مناقصه (فرآیند ارجاع کار) در محیط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره فراخوان ۲۰۰۰۰۰۳۰۰۸۰۰۰۰۰۱ مطابق اسناد پیوست فراخوان فوق واگذار نماید. بدینوسیله از متقاضیان درخواست می‌شود از مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ جهت دریافت شرایط شرکت در مناقصه به سامانه پیش گفت مراجعه نمایند.

منبع: سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور

عناوین برگزیده