بین الملل
دسته بندی :

مناقصه برای قرارداد جدید خط آهن گمرک حیرتان اعلام شد

غرب آسیا
ار ساخت خط آهن آقینه-اندخوی پس از توقف، دوباره آغاز شد

ار ساخت خط آهن آقینه-اندخوی پس از توقف، دوباره آغاز شد

غرب آسیا